Regulamin

challeng'u

„Zatańcz na schodach w Browarach Warszawskich”

 

Organizatorem challenge’u „Zatańcz na schodach w Browarach Warszawskich” zwanego dalej Challenge jest Dellia Investments – Projekt Echo – 115 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000575502, NIP: 5272687640 , zwana dalej Organizatorem

 1. Challenge prowadzony jest na terenie całej Polski, na profilu inwestycji Browary Warszawskie pod adresem: https://www.tiktok.com/@browarywarszawskie, zwanym dalej Profilem.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Challenge’u stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Challenge’u.
 3. Organizator informuje, że Challenge nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzany przez serwis Tik Tok. Tik Tok nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Challenge’u. Uczestnikom Challenge’u nie przysługują w związku z udziałem w Challenge’u żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 4. Czas przyjmowania zgłoszeń: Challenge rozpoczyna się w dniu 11.10.2021 r. w chwili opublikowania posta konkursowego na Tik Toku, i kończy się w dniu 30.11.2021 r o godzinie 23:59.
 5. Uczestnicy Challenge’u: Challenge przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej w dniu zgłoszenia do Challenge’u ukończyły 18 lat oraz które posiadają aktywne konta w serwisie Tik Tok, zwane dalej Uczestnikami. W Challenge’u nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Challenge’u oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.
 6. Organizator Challenge’u zastrzega sobie prawo do poproszenia o skan dowodu osobistego w celu weryfikacji wieku.
 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu: Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Dellia Investments – Projekt Echo – 115 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781, ze zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do:
  1. przeprowadzenia Challenge’u, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestników wymogów Regulaminu, komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Uczestnika),
  2. archiwizacji przebiegu Loterii, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes Organizatora).
 8. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Challenge’u oraz wydania nagród. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończył się Challenge, bądź do zakończenia postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących danych osobowych – jeśli nie zakończyły się one przed upływem tego okresu.
 10. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, podmioty świadczące usługi hostingowe i telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi pocztowe przewozowe lub kurierskie, firmy marketingowe, banki, podmioty obsługujące Organizatora prawnie i księgowo, jak też pod względem bezpieczeństwa danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, w szczególności urzędy skarbowe, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 11. Zasady udziału w Konkursie:
  1. w dniu 11.10.2021 roku na Profilu https://www.tiktok.com/@browarywarszawskie zostanie umieszczony post z zasadami Challenge’u, aby wziąć udział należy zatańczyć na schodach, opublikować video na Tik-Toku, oznaczyć profil @browarywarszawskie oraz dodać hashtag #tuwpadaćwypada.
  2. Challenge trwa do 30.11.2021 r do godziny 23:59.
  3. zgłoszenia zamieszczane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
  4. Organizator ma prawo nie brać pod uwagę zgłoszeń, które są wulgarne, obraźliwe lub naruszają dobre imię osób trzecich, Organizatora Challenge’u, inne podmioty lub osoby fizyczne.
 12. Rozstrzygnięcie Challenge’u: Komisja od 10.10.2021 roku do 30.11.2021 roku spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń nagrodzi każdego uczestnika Challenge’u, który wykonana zadanie według wyżej opisanych zasad.
 13. Nagrody w Konkursie:
  1. Nagroda:
   • Voucher na dowolne piwo (0,5l) w Browarze Warszawskim
  2. Organizator Challenge’u wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych z tytułu otrzymania nagrody w Challenge’u, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od nagrody w Challenge’u. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
  3. Jeden Uczestnik może zdobyć w Challenge’u maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.
  4. Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 14. Ogłoszenie wyników Challenge’u: Laureaci Challenge’u zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem konta Uczestnika w serwisie społecznościom Tik-Tok, tj. poprzez przesłanie tzw. wiadomości prywatnej w serwisie Tik-Tok. W zawiadomieniu Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) danych koniecznych do wydania przez Organizatora nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oświadczenia informującego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Challenge’u. Przekazanie Organizatorowi prawidłowych danych jest warunkiem otrzymania nagrody w Challenge’u. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowych danych w terminie do 15 listopada 2021 roku, oznacza to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Challenge’u, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imienia oraz pierwszej litery nazwiska na Profilu.
 16. Wydanie nagród Zwycięzcom: Nagrody zostaną przekazane elektronicznie w terminie od dnia 10.10.2021 do 30.11.2021. Realizacja nagrody do dnia 30.11.2021 roku.
 17. Reklamacje: Reklamacje dotyczące Challenge’u mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do 30.11.2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Dellia Investments, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Reklamacja powinna zawierać dopisek nazwy CHALLENGE NA TIK TOKU „Zatańcz na schodach w Browarach Warszawskich”. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu, reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.
 18. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e‐mail).
 19. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 20. Postanowienia końcowe: Pełny Regulamin Challenge’u będzie dostępny na stronie internetowej organizatora: browarywarszawskie.com.pl.
 21. Organizator ostrzega, że korzystanie z Profilu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in. ryzyka przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie oraz ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie.