Rezerwuj

Baila Show & Dining
Bombaj Masala
Salon Executive
Hala Gastronomiczna Browary
Gastronomia
Japonka
Munja
Grecka restauracja i bar na Mykonos
Nine's Restaurant & Sports Bar
Kawiarnia i restauracja Olivos
Pizza Lecentano
Port Królewski
Sobremesa Tapas Bar
Browar Warszawski
Piekarnia Browary Warszawskie
Deseo Cukiernia & Chocolaterie
Kawiarnia Dobro & dobro
Kawiarnia Etno
Good Lood
Kawiarnia Vita
Azjatka Browary Warszawskie
Szalony Rzeźnik
Sushi Japonki
Le Paradox
Piccola Italia & Mediterraneo
ADN Centrum Konferencyjne
Klub fitness Calypso
Pralnia Wykonawcza
Fryzjer Hamski
Strefa Piękna by Juźwin | Kobielski
ADN Centrum Konferencyjne
Azjatka Browary Warszawskie
Baila Show & Dining
Bakery Browary Warszawskie
Bombaj Masala
Calypso Fitness Club
Crazy Butcher
Deseo Pattiserie & Chocolaterie
dobro & dobro cafe
Etno Cafe
Executive Laundry
Executive Lounge
Food Hall Browary
Gastronomja
Good Lood
Hamski Barber
Japonka
Sushi Japonki
Le Paradox
Munja
Mykonos Greek Restaurant & Bar
Nine's Restaurant & Sports Bar
Olivos Cafe & Restaurant
Piccola Italia & Mediterraneo
Pizza Lecentano
Port Royal
Sobremesa Tapas Bar
Strefa Piękna by Juźwin | Kobielski
Browar Warszawski
Vita Cafe

Wybierz swój język

Rezerwuj

Baila Show & Dining
Bombaj Masala
Salon Executive
Hala Gastronomiczna Browary
Gastronomia
Japonka
Munja
Grecka restauracja i bar na Mykonos
Nine's Restaurant & Sports Bar
Kawiarnia i restauracja Olivos
Pizza Lecentano
Port Królewski
Sobremesa Tapas Bar
Browar Warszawski
Piekarnia Browary Warszawskie
Deseo Cukiernia & Chocolaterie
Kawiarnia Dobro & dobro
Kawiarnia Etno
Good Lood
Kawiarnia Vita
Azjatka Browary Warszawskie
Szalony Rzeźnik
Sushi Japonki
Le Paradox
Piccola Italia & Mediterraneo
ADN Centrum Konferencyjne
Klub fitness Calypso
Pralnia Wykonawcza
Fryzjer Hamski
Strefa Piękna by Juźwin | Kobielski
ADN Centrum Konferencyjne
Azjatka Browary Warszawskie
Baila Show & Dining
Bakery Browary Warszawskie
Bombaj Masala
Calypso Fitness Club
Crazy Butcher
Deseo Pattiserie & Chocolaterie
dobro & dobro cafe
Etno Cafe
Executive Laundry
Executive Lounge
Food Hall Browary
Gastronomja
Good Lood
Hamski Barber
Japonka
Sushi Japonki
Le Paradox
Munja
Mykonos Greek Restaurant & Bar
Nine's Restaurant & Sports Bar
Olivos Cafe & Restaurant
Piccola Italia & Mediterraneo
Pizza Lecentano
Port Royal
Sobremesa Tapas Bar
Strefa Piękna by Juźwin | Kobielski
Browar Warszawski
Vita Cafe

Wybierz swój język

Regulamin

konkursu

 

„Wygraj zaproszenie na otwarcie Bombaj Masala Wola” 

 1. Organizatorem konkursu „Wygraj zaproszenie na otwarcie Bombaj Masala Wola” zwanego dalej Konkursem jest Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007025, NIP: 657-023-09-12, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski, na profilu inwestycji Browary Warszawskie pod adresem: https://www.facebook.com/BrowaryWarszawskieOfficial, zwanym dalej Profilem.
 3. W celu przystąpienia do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez polubienie (odznaczenie przycisku tzw. „Like”) postu z zadaniem konkursowym. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
 4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzany przez serwis Facebook, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 5. Czas przyjmowania zgłoszeń: Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.05.2022 r. w chwili opublikowania posta konkursowego na profilu, i kończy się w dniu 09.05.2022 r o godzinie 23:59.
 6. Uczestnicy  Konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które najpóźniej w dniu zgłoszenia do Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają aktywne konta w serwisie Instagram, zwane dalej Uczestnikami. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej wymienionych osób.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do poproszenia o skan dowodu osobistego w celu weryfikacji wieku.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu: Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1781, ze zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do:
 • przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestników wymogów Regulaminu, komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Uczestnika),
 • archiwizacji przebiegu Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony prawnie interes Organizatora).

9. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących jego osoby oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy.


 1. Dane osobowe Uczestników mogą być przechowywane przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs, bądź do zakończenia postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących danych osobowych – jeśli nie zakończyły się one przed upływem tego okresu.
 2. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego, podmioty świadczące usługi hostingowe i telekomunikacyjne, podmioty świadczące usługi pocztowe przewozowe lub kurierskie, firmy marketingowe, banki, podmioty obsługujące Organizatora prawnie i księgowo, jak też pod względem bezpieczeństwa danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, w szczególności urzędy skarbowe, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Zasady udziału w Konkursie:
 • w​ dniu 06.05.2022 roku na Profilu zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym;
 • w celu zgłoszenia udziału w Konkursie należy napisać w komentarzu pod postem z zadaniem konkursowym odpowiedź na pytanie
  „Za co najbardziej kochasz Bombaj Masala” wraz z oznaczeniem użytkownika portalu Facebook, z którym najchętniej Uczestnik by tam poszedł, nazywany dalej Postem Konkursowym.
 • Zgłoszenia poprzez publikację komentarza pod Postem Konkursowym można dodawać do 09.05.2022 r do godziny 23:59.
 • Zgłoszenia konkursowe umieszczane jako post, komentarz do innego posta niż Post Konkursowy lub zamieszczane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez komisję konkursową;

Organizator ma prawo usunąć komentarze pod Postem Konkursowym przesyłane przez Uczestników Konkursu, które są wulgarne, obraźliwe lub naruszają dobre imię osób trzecich, Organizatora Konkursu, inne podmioty lub osoby fizyczne.

13. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu: Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową, zwaną dalej Komisją Konkursową, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

14. Rozstrzygnięcie Konkursu: Komisja Konkursowa w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 12:00 spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń konkursowych wyłoni dwóch laureatów Konkursu. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność odpowiedzi. Nagroda będzie przyznana temu Uczestnikowi, którego odpowiedź w ocenie Komisji jest najlepsza, najciekawsza i najbardziej oryginalna.

15. Nagrody w Konkursie:

2 nagrody: w postaci zaproszenia dla dwóch osób na otwarcie restauracji Bombaj Masala Wola w dniu 12.05.2022 w Browarach Warszawskich (adres: Krochmalna 61, 00-864 Warszawa) o wartości 200 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100 groszy) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 22,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote, 22/100 grosze), tj. łączna wartość nagrody wynosi 222,22 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote, 22/100 grosze), uprawniającego do skorzystania w terminie w dniu wydarzenia, czyli 12.05.2022.

Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Uczestnik nie jest zobowiązany do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych z tytułu otrzymania nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z nagrodą otrzymuje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od nagrody w Konkursie. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Organizatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie maksymalnie 1 (jedną) nagrodę.

Nagród nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.

16. Ogłoszenie wyników Konkursu:

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem konta Uczestnika w serwisie społecznościom Facebook, tj. poprzez przesłanie tzw. wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. W zawiadomieniu Uczestnik zostanie poinformowany o konieczności nadesłania do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) danych koniecznych do wydania przez Organizatora nagrody, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, oświadczenia informującego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu. Przekazanie Organizatorowi prawidłowych danych jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie. Jeżeli Organizator nie otrzyma od Uczestnika prawidłowych danych w terminie do 13 maja 2022 roku, oznacza to utratę przez Uczestnika prawa do nagrody w Konkursie, a nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imienia oraz pierwszej litery nazwiska na Profilu.

18. Wydanie nagrody Zwycięzcy: Nagroda zostanie przesłana drogą elektroniczną w terminie do dnia 11.05.2022. Realizacja nagrody w dniu 12.05.2022 roku.

Reklamacje: Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do 31.09.2022 r. (decyduje data wpływu) na adres: Echo Investment S.A., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce. Reklamacja powinna zawierać dopisek nazwy „Wygraj zaproszenie na otwarcie Bombaj Masala Wola”

Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu, reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

19. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres e‐mail).

20. Niezależnie od powyższego, Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

21. Postanowienia końcowe: Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie: www.browarywarszawskie.com.pl

22. Organizator ostrzega, że korzystanie z Profilu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in. ryzyka przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie oraz ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie.