Rezerwuj

Baila Show & Dining
Bombaj Masala
Executive lounge
Hala Gastronomiczna Browary
Gastronomia
Munja
Grecka restauracja i bar na Mykonos
Nine's Restaurant & Sports Bar
Kawiarnia i restauracja Olivos
Pizza Lecentano
Port Royal
Sobremesa Tapas Bar
Browar Warszawski
Piekarnia Browary Warszawskie
Deseo Cukiernia & Chocolaterie
Kawiarnia Dobro & dobro
Kawiarnia Etno
Good Lood
Kawiarnia Vita
Crazy Butcher
Le Paradox
Piccola Italia & Mediterraneo
ADN Centrum Konferencyjne
Klub fitness Calypso
Executive loundry
Fryzjer Hamski
Strefa Piękna by Juźwin
ADN Centrum Konferencyjne
Baila Show & Dining
Bakery Browary Warszawskie
Bombaj Masala
Calypso Fitness Club
Crazy Butcher
Deseo Pattiserie & Chocolaterie
dobro & dobro cafe
Etno Cafe
Executive Laundry
Executive Lounge
Food Hall Browary
Gastronomja
Good Lood
Hamski Barber
Munja
Mykonos Greek Restaurant & Bar
Nine's Restaurant & Sports Bar
Olivos Cafe & Restaurant
Piccola Italia & Mediterraneo
Pizza Lecentano
Sobremesa Tapas Bar
Strefa Piękna by Juźwin | Kobielski
Browar Warszawski
Vita Cafe

Wybierz swój język

Rezerwuj

Baila Show & Dining
Bombaj Masala
Executive lounge
Food Hall Browary
Munja
Grecka restauracja i bar na Mykonos
Nine's 
Kawiarnia i restauracja Olivos
Sakana Sushi Bar
Sobremesa Tapas Bar
Browar Warszawski
Piekarnia Browary Warszawskie
Deseo Cukiernia & Chocolaterie
Kawiarnia Dobro & dobro
Kawiarnia Etno
Good Lood
Kawiarnia Vita
Crazy Butcher
Piccola Italia & Mediterraneo
ADN Centrum Konferencyjne
Klub fitness Calypso
Executive loundry
Fryzjer Hamski
Strefa Piękna by Juźwin 
ADN Centrum Konferencyjne
Baila Show & Dining
Bakery Browary Warszawskie
Bombaj Masala
Calypso Fitness Club
Crazy Butcher
Deseo Pattiserie & Chocolaterie
dobro & dobro cafe
Etno Cafe
Executive Laundry
Executive Lounge
Food Hall Browary
Good Lood
Hamski Barber
Munja
Mykonos Greek Restaurant & Bar
Nine's
Olivos Cafe & Restaurant
Piccola Italia & Mediterraneo
Sakana Sushi Bar
Sobremesa Tapas Bar
Strefa Piękna by Juźwin | Kobielski
Browar Warszawski
Vita Cafe

Wybierz swój język

Regulamin

MIdsommar

 

Rezerwacja miejsc na warsztatach
(16.06.2022)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz innych usług serwisu internetowego www.browarywarszawskie.com.pl/warsztaty (zwanego dalej "Serwisem Internetowym" lub "Serwisem").
 2. Serwis prowadzony jest na zlecenie Echo Investment SA przez spółkę Adcomms Media i Marketing Group sp z o.o., ul. Domaniewska 44, 02 – 672 Warszawa, NIP 521-358-17-85, REGON 142604280,KRS: 0000367204 zwaną dalej "Usługodawcą".
 3. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.browarywarszawskie.com.pl/warsztaty, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 
 5. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów przysługują Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy dokument;

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa o świadczenie Usług - Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, zawierana w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;

Formularz Rezerwacji Warsztatów – interaktywny formularz pojawiający się po zakończeniu świadczenia Usługi ,,Wybierz Warsztat’’, służący do rezerwacji wybranego terminu warsztatu w trakcie wydarzenia; 

Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zarezerwowania dnia i godziny wybranego warsztatu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom możliwość rezerwacji terminu warsztatów podczas wydarzenia Midsommar w Browarach Warszawskich w dniach 24-26.06.2022.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
IV. USŁUGI
 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, dotyczących rezerwacji miejsca na warsztatach
  • Formularza Rezerwacji
  • "Dodaj do koszyka"
  • przekierowania do serwisu PayU celem dokonania płatności rezerwacyjnej
  • udostępniania informacji o programie wydarzenia Midsommar w Browarach Warszawskich.
 3. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na rezerwacji warsztatów w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą naciśnięcia przycisku "Rezerwuj".
 4. Usługodawca identyfikuje Użytkownika, który złożył Rezerwację na warsztat, za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Formularzu Rezerwacji.
 5. Usługa Formularza Rezerwacji umożliwia Użytkownikom zarezerwowanie miejsca na warsztatach w trakcie wydarzenia. Przekierowanie do Formularza Rezerwacji następuje w drodze wyboru rodzaju wybranego warsztatu, dnia i godziny, w którym się odbywa. Umowa o świadczenie Usługi Formularza Rezerwacji jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku "Rezerwuj".
V. UMOWA O REZERWACJĘ MIEJSCA NA WARSZTATACH
PODCZAS WYDARZENIA MIDSOMMAR W BROWARACH WARSZAWSKICH
 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące rodzaju warsztatów odbywających się podczas wydarzenia, daty i godziny ich odbywania się oraz ceny opłaty rezerwacyjnej. Informacje o możliwości rezerwacji usług, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usług rezerwacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Użytkownik może dokonać Rezerwacji na warsztaty za pomocą Usług "Rezerwuj", a następnie Usługi Formularza Rezerwacji.
 3. Złożenie Rezerwacji za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Rezerwacji, będącej przedmiotem Zamówienia.
 4. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie Rezerwacji. Potwierdzenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji Warsztatu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Rezerwacji Warsztatu zostaje zawarta z chwilą opłacenia przez Użytkownika, będącego Konsumentem Opłaty Rezerwacyjnej w serwisie PayU i otrzymaniu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługobiorcy potwierdzenia Opłaty rezerwacyjnej.
 6. Opłata rezerwacyjna w kwocie 30 zł zostanie zwrócona Użytkownikowi w dniu zarezerwowanego warsztatu, po jego zakończeniu, w formie vouchera. Voucher może być wykorzystany jedynie w festiwalowy weekend od 24-26.06.2022 r. w restauracjach na terenie Browarów Warszawskich biorących udział w festiwalu: Baila Show & Dining,Bombaj Masala Wola, Browar Warszawski, Gastronomja, Munja, NINE's Restaurant & Sport's Bar, Olivos Cafe & Restaurant, Pizza Lecentano lub Sobremesa Tapas Bar.
VI. PŁATNOŚCI
 1. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenie Usługi Rezerwacji warsztatu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.
 2. Użytkownik może dokonać płatności poprzez:
  • płatność elektroniczną - w tym przypadku realizacja Rezerwacji zostanie aktywowana po przesłaniu potwierdzenia przez agenta rozliczeniowego (PayU) o dokonaniu płatności przez Użytkownika; Użytkownik otrzyma potwierdzenie płatności bezpośrednio z systemu rozliczeniowego PayU.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Konsument, w terminie do 2 dni przed wydarzeniem, może odstąpić od umowy Rezerwacji bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Odstąpienie od umowy w terminie krótszym niż 48 h przed wydarzeniem nie jest możliwe.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi poprzez system PayU.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  • przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.
   Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
VIII. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Reklamacja_warsztaty.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu chodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.